Friday, January 05, 2007

... و ايرانيان بودند كه براي زبان عربي، گرامر (صرف و نحو) نوشتند


«سيبويه» زبان شناس معروف ايراني در نخستين هفته ژانويه سال 793 ميلادي در شيراز درگذشت. وي در زماني كه هنوز دقيقا به دست نيامده است در شهر بيضاء در استان فارس به دنيا آمده بود. اهميت تاريخي سيبويه از آن جهت است كه نخستين فردي بود كه براي زبان عربي، صرف و نحو (دستور) نوشت و صداها را در اين زبان مشخص ساخت. بنابراين، علامات ضمه، فتحه، كسره و تنوين ها اختراع و كار سيبويه است. وي با اين عمل عنوان «سيبويه نحوي» را به خود اختصاص داد. بدون كاري كه سيبويه كرد و در آن زمان يك شاهكار بود، پيشرفت زبان عربي ميسر نبود و احتمالا استحكام اين زبان به اين صورت باقي نمي ماند. به اين ترتيب، اين ايرانيان بودند كه براي اعراب دستور زبان (صرف و نحو) نوشتند. سيبويه به معناي كسي است كه بوي ميوه سيب مي دهد. تلفظ عربي آن چيز ديگري است.
برگرفته از نوشته های دکتر نوشیروان کیهانی زاده

Tuesday, January 02, 2007

The Godfather

This is just the theme song of master piece "The Godfather"
may god rest them all in peace
Pepsi Godfather

تازه نشستم و سه فیلم شاهکار پدرخوانده رو دیدم. خیلی خداست. به خودم میگم چطور تا الان ندیدمش. روح برادر براندو شاد
31 décembre 2006, Montréal

آتیش بازی برای سال نو Bonne Annè
Montreal - Vieux port - Old port

اینجا محله قدیم و بندر مونتریال هست. ولی ما هر چی گشتیم دختر بندری ندیدیم