Saturday, August 18, 2007

Kiosk - To Kojaee

animation e sh be sabk e DIre straits e ... vali kolan karesh talfigh e chand ta sabk e mokhtalefeh

Kiosk: Roozmaregi (Dailiness)

jalebeh ... harfash ham vaghan dorosteh!