Thursday, November 09, 2006

جالباتی که شنیدم و دیدم

امروز چند تا مطلب دیدنی و شنیدنی گذاشتم. باور کنید که خیلی جالبند. توضیحی که باید بدم در مورد دومی است که به برنامه های صدا و سیمای جمهوری مربوطه، برای اووناییکه ذهنیتی ندارند باید بگم نه کارش واقعا عالیه

پسر آفریقایی فارسی زبان

تقلید صداروز قهوه ای

امروز بايد ببينمت.يه برنامه بذار.
-راستش نميشه... خيلی کار دارم!
-دفعه چندمه ميگی نميشه ؟ چرا اينقدر خودتو لوس ميکنی؟
-خوب بابا سرم شلوغه .کلی کار ريخته سرم!
"چند لحظه مکث"
-ميدونی چرا يه دختر نميره خواستگاری يه پسر؟
-هه هه هه ها ها ها... چرا؟
-چون پسره جنبه نداره.تا ميفهمه دختره خاطرشو ميخواد زود خودشو عن ميکنه!
" ترررق"
-الو الو نه بابا الو الو

هندسه، کافی، و مه روان

زندگی من در نقطه ای نا معلوم از زمان و بدون اجازه من آغاز گرديد.
زندگی من در نقطه ای نا معلوم از زمان و بدون اجازه من به پايان خواهد رسيد.
زندگی من بر روی خطی که اين دو نقطه را به هم وصل ميکند جريان دارد .
بنابراين زندگی من نه سيب است نه شلغم ! نه حس غريب مرغ مهاجر و نه حتی منشوری در حرکت دوار و نه هيچ چرند ديگر.
آقايان شاعر!ببخشيد که زندگی من شبيه شعرهای شما نيست