Sunday, October 15, 2006

فکرشو بکنید

آقا یه لحظه فکر کنید یک زوج اهل . . . از کنسرت استاد می آن بیرون بعد هوس می کنند که عکس یادگاری بگیرند.
"آقا ببخشید می شه یه لحظه ؟"
.
.
.
P.S.
You have no idea how much I've missed him!

1 comment:

فرزاد said...

این زوج کی بودند؟
نکنه اون دوربین توئه تو دست شجریان؟