Sunday, July 27, 2008

رسم زمونه

در حيرتم از مرام اين مردم پست
اين طايفه زنده کش و مرده پرست

تا هست به ذلت بکشندش به جفا
گر مرد به عزت ببرندش سر دست

No comments: