Friday, November 03, 2006

یا ابوالفضل

1 comment:

فرزاد said...

این یا ابالفضل که گفتی یاد رضا زاده افتادم، البته خیلی شانس داریم که رضا زاده این وزنه‌ها واسش هیچی نیست وگرنه اگر قرار باشه رضا زاده مثل اینا اینطوری زیر وزنه بشاشه که دنیا رو شاش می‌گیره!