Friday, November 03, 2006

Great Advice

اگر کسی بهت گفت دوستت دارم تو سعی نکن دوستش داشته باشی

اگه بهت گفت عاشقتم تو سعی نکن عاشقش بشی

اگه بهت گفت تو همه زندگیم هستی تو سعی نکن که اون همه زندگیت بشه

چون یه روز می یاد و میگه که ازت متنفرم ولی تو نمی تونی ازش متنفر باشی ......

No comments: