Sunday, February 18, 2007

ازدواج

بابا این مسئله ازدواج به سقراط بدبخت هم فشار آورد

ازدواج كنيد، به هر وسيله ای كه می توانيد. زيرا اگر زن خوبی گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد (فيلسوف بزرگی می شويد. (سقراط

No comments: