Sunday, February 18, 2007

امانوئل کانت

چند جمله ي زيبا از امانوئل کانت :
کمي شکيبا باش ؛ تهمت ها زياد دوام نمي آورند.
حقيقت فرزند زمان است ؛ چيزي نخواهد گذشت که براي رفع اتهام از تو ظاهر خواهد شد.
هميشه در نظر داشته باشيد که تک تک انسان ها هدف هستند ,از آن ها به عنوان وسيله اي براي اهداف خود بهره نبريد

1 comment:

Bahar said...

opSss...:)))