Wednesday, February 21, 2007

و بالاخره دکتر شریعتی

در عجبم از مردمي که خود زير شلاق ظلم و ستم زندگي مي کنند، و بر حسيني مي گريند که آزادانه زيست و آزادانه مرد
آیا در تاریخ کم از این دست مردمان دیده شده اند؟؟

No comments: