Thursday, February 22, 2007

افاضات

بزرگی می گوید خوشبختی در سه چیز است
فراموش کردن گذشته
غنیمت شمردن حال
امیدوار بودن به آینده

No comments: